Iron foundries

-GG – Gray iron

-GGG – Spheroidic iron